1. YAZARLAR

  2. Yaşar Bakar

  3. 120 SAATTE KDV İADESİ YAPILACAK
Yaşar Bakar

Yaşar Bakar

KDV İade Danışmanı
Yazarın Tüm Yazıları >

120 SAATTE KDV İADESİ YAPILACAK

A+A-

Kıymetli okurlar bu yazımızda “Artırımlı Teminat Uygulaması” konusunu aktarmaya çalışacağım.

Ülkemize karşı dış mihraklar ve piyonları marifetiyle ekonomik olarak savaş açıldığı şu günlerde birçok sektörün ve hatta bireysel bakımdan sıkıntıların yaşandığı bir dönemdeyiz. Milli ve yerli üretimin yanında katma değeri yüksek ve ihracat endeksli bir ticaret anlayışıyla Türkiye düşmanlarını şaşırtacak bir ekonomik ivme ve büyümeyle yine yeniden Türkiye kıskandıracak inşaallah.

 Bu bağlamda; yazımızın başlığını gören mükelleflerin şaşırdığını ve hatta nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim.

Evet, doğru duydunuz. Nasıl mı? Buyurun birlikte bakalım.

İadesini istediğiniz KDV tutarının % 120’si kadar teminat mektubu vermeniz halinde KDV iadeniz hiçbir kontrol merhalesinden geçmeksizin 5 gün içerisinde yapılacak.

Sırası gelmişken belirtmeliyim ki % 100 teminatlı KDV iadesinin süreci ve inceleme aşamaları, yazımızın konusu ile kıyaslandığında halen uzun sürmektedir.

NEDEN GEREKLİYDİ…

Bilindiği üzere, alınan tüm önlemlere rağmen KDV iadelerinde ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bu gecikmeler ise, başta ihracatçılarımız olmak üzere iade hakkı sahibi mükellefler üzerinde ciddi finansman yükü yaratıyor. Bu gecikmelerin bir türlü önüne geçilemiyor.

NASIL BAŞVURULMALI…

%120 teminat uygulamasından faydalanmak için yapılması gerekenler aslında çok kolay ve basit. Bu konuda KDV iade talep eden mükelleflerin veya temsilcilerinin hiç vaktini almayacak kolaylıkta.

Süreç KDV iade talebinde bulunacak mükellefin ilgili bankadan %120 artırımlı teminat mektubu alarak başlıyor, akabinde KDV iade süreci için bilinen ve mevcutta uygulanan asgari bilgi ve belgelerin ekte ve elektronik ortamdan gönderilmesi ve ilgili vergi dairesine verilmesi ile süreç başlamaktadır. Unutmadan belirteyim ki, vergi dairesine artırımlı KDV iade dosyasını verirken memurunuzla görüşüp, iade talep şekliniz hakkında bilgi vermenizde fayda var, aksi halde memurun gözünden kaçıp sürecin uzama ihtimalide yok değil.

RİSK ANALİZ KONTROL RAPORU…

%120 artırımlı teminat uygulaması ile KDV iade talebinde bulunan mükellefler için GİB sistemi iki ayrı Risk Analiz Kontrol Raporu üretmekte, birincisi mevcut uygulamadaki Risk Analiz Kontrol Raporu geniş segmentasyonlu, diğer ise Artırımlı Teminata İlişkin Risk Analiz Kontrol Raporu dar segmentasyonlu üretilmektedir. İade talep eden mükellefler tebliğ gereği ilk aşamada risk analiz kontrol raporunu dikkate almamalılar.

YASAL DÜZENLEME…

15 Şubat 2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılmıştı. Açıklamalar şöyle;

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/A-5.) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir:

"5.6. Artırımlı Teminat Uygulaması: İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120'si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için % 60'ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halindeYMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilirMükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, GECİKME FAİZİ VE VERGİ ZİYAI CEZASI İLE BİRLİKTE MÜKELLEFTEN ARANIR."

KİMLER FAYDALANAMAZ...

Özel esaslara tabi mükellefler bu uygulamadan yararlanamayacak

Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir. Bu mükelleflerin iade talepleri, duruma göre iadesini talep ettikleri iade tutarının 3, 4 v4 5 katı tutarında teminat karşılığında yerine getirilmektedir.

Bu mükellefler ise; 

- 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler,

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,

- Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,

- Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler. 

Uygulamaya konulan “Artırımlı Teminat Uygulaması” genel olarak incelendiğinde, sistemin KDV iadelerindeki gecikmeleri tamamen ortadan kaldıracağı aşikâr olup, bir takım süreç tıkanmalarını önleyecek niteliklere sahip.

Her konuda olduğu gibi uygulamanın ve sistemin başarısı, uygulayıcılara bağlı olduğu bilinmelidir.

 Selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT