Akaryakıt ve yağ alım ilanı

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve Yağ Alımı (Kurşunsuz Benzin(95 Oktan), Motorin (Diğer), Yağ ve Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/232638
1-İdarenin
a) Adı:KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Büyük Kayacık Mahallesi Ankara Caddesi No:221/3 Selçuklu/KONYA SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası:0(332) 322 42 14 - 6918 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Akaryakıt ve Yağ Alımı (Kurşunsuz Benzin(95 Oktan), Motorin (Diğer), Yağ ve Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) )
b) Niteliği, türü ve miktarı:1-14 Kısım Akaryakıt Alımı (Toplam: 43.950 Litre Motorin(Diğer) ve 28.250 Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)), 15.Kısım Yağ Alım (600 Litre), Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) alımı (1 Ton Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) 5 Adet (5.000 Litre),18 Litre Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) 55 adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:1- Akaryakıt Alımı: Yüklenici firmaların, İlçe Emniyet Müdürlük/Amirliklerimiz emrindeki Hizmet araçlarının yakıt depolarına, ilçe sınırlarında en az (1) istasyon bulunması kaydı akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslimat yapılacaktır. Jeneratörler için alınacak akaryakıt ise ilgili kurum/kuruluşun jeneratör depolarına teslim edilecektir. 2-Yağ Alımı: Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:8 Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği Selçuklu/KONYA adresine teslim edilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılacaktır. 3-Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue): Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak; 4 adet (1’er Tonluk) ile 55 Adet (18 Litrelik) Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:8 Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği Selçuklu/KONYA adresine, 1 Adet (1 Ton’luk) Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) Ziyagökalp Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:1 Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli /KONYA adresine teslim edilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:1- Akaryakıt Alımı: Yüklenici firmaların akaryakıt istasyonlarından, İlçe Emniyet Müdürlük/Amirliklerimiz emrindeki Hizmet araçlarının yakıt depolarına taşıt tanıma sistemi ile peyderpey teslimat yapılacaktır. Jeneratörler için alınacak akaryakıt ise ilgili kurum/kuruluşun jeneratör depolarına teslim edilecektir. 2-Yağ Alımı: Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:8 Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği Selçuklu/KONYA adresine teslim edilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılacaktır. 3-Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue): Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak; 4 adet (1’er Tonluk) ile 55 Adet (18 Litrelik) Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:8 Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliği Selçuklu/KONYA adresine, 1 Adet (1 Ton’luk) Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) Ziyagökalp Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi No:1 Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli /KONYA adresine teslim edilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:19.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma İhale Salonu: Büyük Kayacık Mahallesi Eski Ankara Caddesi No:221/3 Selçuklu Konya

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- 1-14 Kısım İhaleye Teklif verecek isteklilerin sunacakları belgeler; a.-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b-İstekli bir ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi’ ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliği devam eden ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden istasyonlu Bayilik Belgesini,
d- Akaryakıt alımı yapılacak kısmi alımlarda belirtilen ilçe sınırlarında en az 1 ( bir) adet akaryakıt alınabilecek akaryakıt istasyonu bulunduğunu gösterir listeyi teklifleri ile birlikte sunacaktır.
2-15. Kısım İhaleye Teklif verecek isteklilerin sunacakları belgeler: Madeni yağlar ve Dizel Egzoz Sıvısı (Adblue) için teknik şartnamede belirtilen asgari performans değerlerinden aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin Türkçe suretlerini ihale yeterlilik evrakı olarak sunacaklardır. (Yeterlilik Tablosunda Belge Bilgilerini Girecekler)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990530