Altınova'dan nakliye ilanı

İLAN
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1- İdaremizin 2024 yılı çalışma döneminde gerçekleştireceği 142.590 dekar hububat ve yem bitkisi hasadı ile hasat edilen 35.020 ton mahsulün tarladan idarenin stoklama yerlerine nakliyesi Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
2- İhale konusu iş 5 (Beş) kısım halinde ihale edilecek olup; ihaleye iştirak edecek istekliler bir kısım için teklif verebilecekleri gibi diledikleri sayıdaki kısım için de teklif verebilirler.
3- İhale dokümanı, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 500,00 ₺’dir.
4- İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
5- Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar, işletmenin Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına yatırılıp, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
6- Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç, 06/06/2024 tarihinde saat 14.30’a kadar Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
7- İhale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlan olunur
Adres:Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Başkuyu Mah. 125555. Sok. No:9 Kadınhanı/Konya
Telefon : 0.332.846 43 20, Faks: 0.332.846 43 22
e-posta: [email protected]

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038567