Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli büro ve destek personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 Büro Personeli ve 27 Destek Personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli büro ve destek personeli alacak

Adaylar başvurularını 24 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

1) GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç)
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

2) BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar başvurularını 24.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar ek tablolarda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.
4- Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları grup itibarıyla aranan KPSS puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5- Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
6- Eşit puana sahip aday bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olana öncelik tanınacaktır.
7- Atamaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) DİĞER HUSUSLAR

1- Yerleştirme ve atama işlemleri için gerekli görülen duyurular Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) yapılacaktır.
2- Bakanlık, yerleştirme ve atama süreçlerinin her aşamasında aday tarafından beyan
edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3- Yerleştirmeye hak kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4- Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bunların dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
6- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın hükümleri geçerlidir.

4) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon : 0 (312) 296 61 14 - 76 58
Adres : Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 06520 Çankaya/ANKARA

calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-sozlesmeli-buro-personeli-yerlestirme-ilani.png

Kaynak:HABER MERKEZİ