Geleceğin mesleğine tam 600 personel alınacak! Tıkla başvur

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından geleceğin mesleğine tam 600 personel alınacak. İşte başvuru ve detayları…
Geleceğin mesleğine tam 600 personel alınacak! Tıkla başvur

Ticaret Bakanlığı tarafından 600 sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru alım yapılacak. Başvuru şartları ve detayları ise haberimizin içerisinde yer alıyor.

İŞTE BAŞVURU DETAY VE ŞARTLARI

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek adaylar arasından sözlü sınav yapılmak suretiyle açıktan atama yoluyla aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyon sayısı kadar, Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memuru alımı yapılacaktır.

BAŞVURU POZİSYON VE SAYILARI:

Gümrük Muhafaza Memuru

Teşkilatı: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puanı: P3

Cinsiyeti: ERKEK

Sayısı: 450

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru

Teşkilatı: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puanı: P3

Cinsiyeti: KADIN

Sayısı: 49

Sözleşmeli Muayene Memuru

Teşkilatı: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puanı: P3

Cinsiyeti: KADIN/ ERKEK

Sayısı: 103

B. BAŞVURU ŞARTLARI

1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik ile uluslararası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

e) Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak

2. ÖZEL ŞARTLAR

1. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

b) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

c) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.).

2. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

C. BAŞVURU BİLGİLERİ

1. Adaylar, 22 Ocak 2024 (saat:10.00) – 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

3. Adayların, genel şartlarda sayılan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

D. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuru sonuçları www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir.

2. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup tarihi ve saati www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir.

3. KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru için 2 katı, Sözleşmeli Muayene Memuru için ise 3 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

5. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

6. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilir.

7. Sözlü sınav sonucunda başarı puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8. Sözlü sınav sonuçları www.ticaret.gov.tr internet adresi üzerinden Duyurular bölümünde ilan edilecektir.

9. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylar arasından, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere, sırasıyla atama yapılabilir.

10. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

11. Adaylar alım sürecine ilişkin tüm bilgileri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden görüntüleyebilecektir.

E. DİĞER HUSUSLAR

1. Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri, sözleşmeli pozisyonların tahsis edildiği iller arasından elektronik kura çekilmesi yöntemi ile belirlenecektir.

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek-1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan: “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3. Sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

4. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

TIKLA BAŞVUR

 Muhabir
Etiketler :