Kamu kurumuna en az lise mezunu personel alınacak! Başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı, Göç idaresi Başkanlığı bünyesine güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadrosu için 382 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru şartları nedir, kimler başvuru yapabilir? Tüm ayrıntılar haberimizde...
Kamu kurumuna en az lise mezunu personel alınacak! Başvurusu nasıl yapılır?

Göç İdaresi Başkanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Işçi Alınmasmda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığın İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen sürekli işçi kadrolarma Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla personel alımı yapacak.

İlgili personelin atamaları kura, sözlü ve uygulamalı sınavla yapılacak.

KADRO DAĞILIMI NE KADAR?

Sınavların sonucunda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere;

- Güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın,

- Temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın

- Şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- İlan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak,

10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

12- Sürekli işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

13- Başvurular sadece bir unvan için yapılacaktır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2- ÖZEL ŞARTLAR

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU

ARANILAN NİTELİKLER

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) En az lise mezunu olmak,

b) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

ç) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Silahlı Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olanlarda başvuru yapabilir.)

e) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

ğ) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

h) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

a) En az ilköğretim mezunu olmak,

b) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

ŞOFÖR

a) En az lise mezunu olmak,

b) İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden 22/04/2024 - 26/04/2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

C) KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayla­rın kura çekimi 08/05/2024 tarihinde saat 10:30’da İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Meclis Salonu (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 64 Fatih/İstanbul) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinden (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir.

Ç) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucunda asil ve yedek olarak belirlenen adaylardan istenilecek belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve tarihler Başkanlığımızın (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

D) SÖZLÜ VE UYGULAMA SINAVI İŞLEMLERİ

1) Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3) Uygulama sınavı şoför kadrosu için yapılacak olup, uygulama sınavı adayların sürüş becerileri ve araç kullanma yeteneği ile şoförlük mesleğine ilişkin bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.

4) Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

5) Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6) Yapılan sözlü ve uygulama sınavı sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

F) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü ve uygulama sınavı sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

G) ATAMA İŞLEMLERİ

1) Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

2) Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

3)Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

4) Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

5) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

Ğ) DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

2) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirmeler ve sözlü sınav sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Etiketler :