Konya Büyükşehir Belediyesinden gayrimenkul satış ihalesi

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI


İlçesi

Mah.

Ada


Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu


Faaliyet Alanı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli
İhale
Saati
KaratayFevziçakmak3552695.098,45TamArsaSanayi Tesis Alanı
E:0,70 Taks:0,70
Y Ençok: 10.50
Plan Notu: Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi (METAL HURDA ALANI)26.010.000,00 TL.780.300,00 TL.1 Taksit
Peşin Kalanı
23 Taksitte
15.30
Plan Notları :Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulün plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.
Not :1) Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV’den muaftır.
2) İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 9 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planında Sanayi Tesis Alanına isabet etmekte olup plan notunda "Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi Yapılacaktır" ibaresi bulunduğundan bahse konu taşınmazın faaliyet alanı Metal Hurda Alanı olarak belirlenmiştir.
3) İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 9 parsel sayılı taşınmazda Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım kapsamında belirlenen faaliyet alanları göz önünde bulundurularak Çevre Lisansı alacak olan ilgili idarece geçerli mevzuat ve yönetmeliklere tabi tutulacaktır.
4) İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 9 parselin faaliyet alanı "Metal Hurda Alanı" olarak işletmeye konu edilecek ve bu kapsamda kullanılacaktır.
5) İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tapu devrinden sonra 5 ay içerisinde yapı ruhsatı alınması ve yapı ruhsatının alınması akabinde 18 ay içerisinde iskan ruhsatı alınması şartıyla ihalenin onaylanması akabinde noter onaylı sözleşme kapsamında vefa hakkı (Geri Alım Hakkı) şerhi tesis edilecektir.
6) Söz konusu taşınmazın, ihale neticesinde alıcı tarafından imalatlarla alakalı yukarıda belirtilen süreçlerle ilgili gecikmelere sebep olunması halinde vefa hakkı şerhi kullanılacak olup yapılan imalatların bedelleri istenmeyecek ve tüm imalatlar bedelsiz bir şekilde belediyeye bırakılacaktır.
7) Tüm bu işlemlere ilişkin oluşacak döner sermaye, noter masrafı, harç, vergi vb. ödemeler taşınmazı satın alan tarafından karşılanacaktır.
8) İmar çapında belirtilen değerler ( Emsal, Taks ve Y ençok) maksimum değerleri ifade etmektedir.
9) Söz konusu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.


1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 16.07.2024 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 16.07.2024 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mah. Millet Cad. 14/5 Meram / KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnamesi mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4931-4956
İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02053885