Konya Çumra'da bazı taşınmazların kiralama ve satış ihalesi yapılacak

T.C.
ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZINİHALENİN
S.NOTAŞINMAZ NOİLÇESİMAHALLEMEVKİİCİNSİPAFTAADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M2)KİRA SÜRESİ (YIL)KİRAYA VERİLECEK ALAN VE
KİRALAMA AMACI
1.YIL İHALEYE ÇIKARILAN TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİHSAATİ
142120114035ÇUMRAADAKALEANDIKLIKTARLAM30-D-22-B1165161.141,055 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI170,000.0051,000.0025.04.202409:00
242120114002ÇUMRAADAKALEARABARKACITARLAN30-A-03-A136924,430.225 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI26,600.007,980.0025.04.202409:30
342120110427ÇUMRAİÇERİÇUMRA-TARLAM29-D-14-C56215.707,735 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI20,000.006,000.0025.04.202410:00
442120110423ÇUMRAİÇERİÇUMRA-TARLAM29-D-19-B59215699.665 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI3,000.00900.0025.04.202410:30
542120110420ÇUMRAİÇERİÇUMRA-TARLAM29-D-19-B59879,109.965 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI38,000.0011,400.0025.04.202411:00
642120110422ÇUMRAİÇERİÇUMRA-TARLAM29-D-22-B707632.637,895 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI47,000.0014,100.0025.04.202411:30
742120110149ÇUMRAKARKIN-TARLAM29-C-12-B43753,780.045 YILTAMAMI / TARIMSAL AMAÇLI9,000.002,700.0025.04.202412:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZINİHALENİN
S.NOTAŞINMAZ NOİLÇESİMAHALLEMEVKİİCİNSİPAFTAADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M2)HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)TARİHSAATİ
842120100567ÇUMRABEYLERCEKÖYİÇİTARLAM29C21A1C1191856.351.000 / 1.000KIRSAL YERLEŞİM ALANI260,000.0078,000.0025.04.202414:00
942120100054ÇUMRABARAJARMUTLUBÜKTARLA30.30.T28161853.00853,00 / 1.853,00AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI1,364,800.00409,440.0025.04.202414:30
1042120100073ÇUMRABARAJARMUTLUBÜKTARLA30.30.T81112,652.002.652,00 / 4.236,00AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANI4,243,200.001,272,960.0025.04.202415:00
1-Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 7. sıradaki taşınmazların kiralaması, 8. ila10 sıradaki taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çumra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ihale odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
(İzzetbey Mahallesi Halit Oflaz Cad. No:40 PK.42500 Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği Kat:3 Çumra/Konya)
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Gecici Teminatlar Çumra Ziraat Bankası Çumra Malmüdürlüğü IBAN :TR 5200 0100 0265 0000 1000 5604 numaralı hesaba yatırılacaktır.
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
f) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır.
7-İlanda belirtildiği şekilde, saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin süresinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı, bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilmek suretiyle yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp ihaleye katılmak üzere belgelerini ibraz etmesi halinde bu durumu kabul etmiş sayılır.
8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02017159