Konya’da fırsat arsa satışı başladı; Birbirinden değerli arsalar otomobil fiyatına satılacak

Konya’da fırsat arsa satışı başladıBirbirinden değerli arsalar otomobil fiyatına satılacak
Konya’da fırsat arsa satışı başladı;  Birbirinden değerli arsalar otomobil fiyatına satılacak

Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından gayrimenkul satış ilanı yayımlandı. Yayımlanan iki ayrı ilanda birçok arazinin uygun fiyatlara satılacağı ortaya çıktı.

Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından birçok arsanın satış ilanı yayımlandı. İki ayrı yapılan ilanda birçok arazi uygun fiyata satılacak.

Birinci ilanda şunlar belirtildi, “1. Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık teklif usulü ile satılacaktır.

2. İhale tarihi 13/07/2023 perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 12/07/2023 günü saat 17.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

A- Gerçek kişi olması halinde:

a. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

c. Noter tasdikli İmza beyannamesi,

d. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

e. Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

f. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

B- Tüzel Kişi olması halinde:

a. 1 Adet dilekçe,

b. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

c. Noter tasdikli imza beyannamesi,

d. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

e. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yılı-Tüzel kişi )

f. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

g. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

6.

a. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7. Ödeme Şekli:

a. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtilmiştir.

b. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.

İlan olunur.

Birinci ilan için TIKLAYIN

Bu ilandan ayrı Konya Selçuklu'da 4 adet mesken alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak

İkinci ilana ulaşmak için TIKLAYIN