Konya şehir merkezinde çok değerli arsalar 6 taksitle satılıyor!

Konya'da Selçuklu Belediyesi’ne ait 14 adet taşınmaz 6 taksitle ihale ile satışa sunulacak.
Konya şehir merkezinde çok değerli arsalar 6 taksitle satılıyor!

Mülkiyeti Selçuklu Belediyesi'ne ait muhtelif mahallelerde bulunan 14 adet taşınmaz 14 Aralık 2023 Perşembe günü ihale ile satışa sunulacak. Başvurular 13 Aralık 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

f) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yılı-Tüzel kişi )

İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 13/12/2023 günü saat 17.00’ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

ekran-goruntusu-2023-12-01-153427-001.png

Kaynak:YENİ HABER

 Muhabir
Etiketler :