1. HABERLER

  2. KONYA

  3. Konya'nın o belediyesine 9 memur alınacak
Konya'nın o belediyesine 9 memur alınacak

Konya'nın o belediyesine 9 memur alınacak

Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 9 memur alınacak...

A+A-

Kulu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 memur alınacak. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım için başvurlar. tarihleri 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Yayımlanan ilan şöyle:

Kulu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

kulu-belediyesi-memur-alimi.JPG

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.


1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)


2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,


3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası
veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter
onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
ğ) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,


4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 20.04.2020 tarihinden 24.04.2020
Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını
yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
Başvurular, Kulu Belediyesine şahsen yapılabilecektir. Eksik evrakla yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir. Ayrıca, iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru belgeleri Kulu Belediyesi
Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilir veya Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresine
elektronik ortamda başvuru yapılabilir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır. 


5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 28.04.2020 Salı günü Belediyemiz www.kulu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Kulu Belediyesi hizmet binasında (Kulu-Konya) memur alımı için 11.05.2020 tarihinde
sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (15 puan)
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15 puan)
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (15 puan)
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları (15 puan)
5-Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini (40 puan)
kapsar.


7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

HABERE YORUM KAT