Muğla'nın o ilçesinde 21 adet dükkan ve tarla cazip fiyatla kiraya veriliyor

Muğla'da mülkiyeti Ortaca Belediyesine ait 21 adet taşınmaz kiraya verilecek. İlanın ayrıntıları şöyle...
Muğla'nın o ilçesinde 21 adet dükkan ve tarla cazip fiyatla kiraya veriliyor

MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK İLANI

 1. Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 21 adet taşınmaz, 05.12.2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

mugla-ortaca-belediye-baskanligindan.png

 1. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 2. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh Belgesi,Kimlik

Adli sicil Belgesi.

3. Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgsi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C. ORTAK BELGELER:

 1. Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
 2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
 4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
 5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.
 6. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
 7. Tebligat için adres beyanı.
 8. Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
 9. Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu ya da Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın yatırıldığına dair makbuz.)
 10. Şartname satın alındığına dair makbuz.

D. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 1. Evrak teslim tarihinden sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 60.00.TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.

 1. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 04.12.2023 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 3. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yeniden tespitte serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapıp/yapmama kararı kesindir.
 4. Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
 5. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan detayları için tıklayınız

Etiketler :