Muhammed Altuhul hakkında tasfiyenin başladığına ilişkin ilan

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Sayı :2024/17 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi
İLAN

Konu : Muhammed Altuhul hk Tasfiyenin başladığına ilişkin
Konya ili, Meram ilçesi, Ateşbaz Veli mah, 71 Cilt, 49 hane ve 1 sırada nüfusa kayıtlı Mahmud ve Tamam oğlu, 1955 doğumlu,266*******642-TC Kimlik numaralı 02/11/2023 tarihinde vefat eden müteveffa MUHAMMED ALTUHUL'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/235 esas ve 2024/281 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02043522