Otokorkuluk işi yaptırılacaktır

OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürlüğü bakım ağı içerisinde bulunan devlet ve il yollarımız üzerinde trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni çelik otokorkulukların montajı ile birlikte mevcut hasar görmüş otokorkulukların tamiri ve demontajı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1335310
1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası:3322242700 - 3322356499
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Bölge Müdürlüğü bakım ağı içerisinde bulunan devlet ve il yollarımız üzerinde trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni çelik otokorkulukların montajı ile birlikte mevcut hasar görmüş otokorkulukların tamiri ve demontajı
b) Niteliği, türü ve miktarı:20.000 H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması 20.000 metre H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması ile Bölge Müdürlüğü hizmet hudutları dahilindeki köprü, viyadük ve sanat yapılarının yaklaşımlarında çelik otokorkuluk imalatının yapılması yerine montaj edilmesi, mevcut otokorkulukların tamiri ve demontajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde (Çelik otokorkuluk yapılması işleri) veya içerisinde çelik otokorkuluk yapılması işlerini içeren A-V Grubu karayolu işleri, ihale konusu iş; 11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir guruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden “ çelik otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri”
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, min.H1W3B sınıfı)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)20,098%27,191%11,822
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri, geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, min.H2W3B sınıfı)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)32,871%44,473%19,336
H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)0,482%0,652%0,284
H4 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri, geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, min.H4W3B sınıfı)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)0,928%1,255%0,546
H1 engelleme düzeyine sahip otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı)4,02%5,438%2,364
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri, geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı)4,945%6,69%2,909
H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) (Tek taraflı)0,149%0,202%0,088
H4 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) (Tek taraflı)0,106%0,144%0,062
H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Depoya Nakliye Bedeli dahil)4,494%6,081%2,644
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Depoya Nakliye Bedeli dahil)5,357%7,248%3,151
H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi sökülmesi (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil)(D.Nakliye Bedeli dahil)0,088%0,12%0,052
Otokorkuluk Rayı Yapılması (Ral-Rg 620)(Malzeme bedeli dahil)3,621%4,899%2,13
Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620)0,567%0,768%0,334
Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,95%1,286%0,559
Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Ral-Rg 620) (Sigma Profil) (Malzeme bedeli dahil)2,894%3,915%1,702
Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Sigma veya Ipe 100 Profilden) (Ral-Rg 620)1,413%1,912%0,831
Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Sigma veya Ipe 100 Profilden) (Ral-Rg 620)1,145%1,549%0,673
Otokorkuluk Bağlantı Plakası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,038%0,051%0,022
Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,105%0,142%0,062
Otokorkuluk U Takozu Montajı (Ral-Rg 620)(Bağlantı plakası dahil)0,06%0,081%0,035
Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Ral-Rg 620)(Bağlantı plakası dahil)0,036%0,049%0,021
Otokorkuluk Takozu (L 480 mm) ve ara bağlantı Parçasının montajı (Ral-Rg 620)0,025%0,033%0,014
Otokorkuluk Takozu (L 480 mm) ve ara bağlantı Parçasının sökülmesi (Ral-Rg 620)0,015%0,02%0,009
Otokorkuluk Takozu (L 780 mm) ile ara bağlantı parçasının montajı (Ral-Rg 620)0,007%0,01%0,004
Otokorkuluk Takozu (L 780 mm) ile ara bağlantı parçasının sökülmesi (Ral-Rg 620)0,008%0,011%0,005
Gergi Kuşağının Montajı (Ral-Rg 620)0,018%0,025%0,011
Gergi Kuşağının Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,024%0,032%0,014
Kısa indirme için açılı ray parçası yapılması(Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,043%0,059%0,026
Kısa indirme için açılı ray parçası montajı (Ral-Rg 620)0,007%0,01%0,004
Kısa indirme için açılı ray parçası sökülmesi(Ral-Rg 620)0,008%0,011%0,005
Otokorkuluk uç parçası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,093%0,126%0,055
Otokorkuluk uç parçası montajı (Ral-Rg 620)0,014%0,019%0,008
Otokorkuluk uç parçası Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,012%0,017%0,007
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi yapılması( Sigma profilden)(Plakalar ve ankraj dahil)(Ral-Rg620) (Malzeme bedeli dahil)0,141%0,191%0,083
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi montajı( Sigma profilden)(Ral-Rg620)0,03%0,041%0,018
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi sökülmesi( Sigma profilden)0,013%0,017%0,008
Otokorkuluk için tek yönlü reflektör yapılması (bağlantı elemanı dahil)0,072%0,098%0,043
Otokorkuluk reflektörü montajı (tek yönlü)0,059%0,079%0,035
Otokorkuluk reflektörü Sökülmesi (tek yönlü)0,012%0,016%0,007
Otokorkuluk başlık parçası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,022%0,03%0,013
Otokorkuluk başlık parçası montajı (Ral-Rg 620)0,004%0,006%0,002
Otokorkuluk başlık parçası Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,003%0,005%0,002

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı değişikliği 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bundan dolayı ihalede sınır değer katsayısı (N) :1 olarak uygulanacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01942069