Selçuklu Belediyesi'nden hem cazip fiyatlı hem de taksitli arsalar satışa çıkıyor!

Selçuklu Belediye Başkanlığı, ihale ile belediye bünyesine ait arsaları satışa sunacak. İhale tarihi, arsa fiyatları, taksit sayıları haberimizde...
Selçuklu Belediyesi'nden hem cazip fiyatlı hem de taksitli arsalar satışa çıkıyor!

Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından verilen arsa satış ilanında, belediye bünyesinde bulunan 5 adet arsa, ihaleyle satışa sunulacak. Taksitle alınabilecek arsalar, 19 Ekim Perşembe günü ihale edilecek.

İşte ihale hakkındaki tüm bilgiler:

  1. Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  2. İhale 19/10/2023 Perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
  3. Listede peşinatı bulunan gayrimenkullerde peşinat bedeli, peşinatı bulunmayan gayrimenkullerde ilk taksit bedeli ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup peşinat ve taksit sayısı listede belirtilmiştir.
  4. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.
  5. Muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları listede belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

  1. İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

  1. Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi

e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

f) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yılı-Tüzel kişi )

  1. İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

  1. Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 18/10/2023 günü saat 17.00’ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

İHALEYLE SATIŞA SUNULACAK ARSALAR ŞU ŞEKİLDE:

selcuklu-belediyesi-arsalar.jpg

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ...

Etiketler :