SGK 75 personel alımı için ilana çıktı! İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 75 personel alacak. işte detaylar...
SGK 75 personel alımı için ilana çıktı! İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda 75 personelin istihdam edileceği duyuruldu.

İşte ilan metni

SOSYAL GÜVELİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle Tablo 1’de fakülte ve bölümlerin karşısında belirtilen kontenjan sayısı kadar toplam 75 (yetmiş beş) Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır.
TABLO 1

II. BAŞVURU ŞARTLARI:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
- ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
- En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.(Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
- Geçerliliği devam eden YDS’den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

III. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
- Başvurular 04 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.
- Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden “Başvurularınız” ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
- Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.
- Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır.
- Adaylar Tablo 1’de belirtilen yalnızca bir alana başvuru yapabileceklerdir.
- Giriş sınavına, bir öğrenim dalında belirlenen kontenjan sayısı kadar başvuru olmaması halinde eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı arttırılabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Tablo 1’de yer alan her öğrenim grubu için ayrı ayrı belirlenecektir.
- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
- Başvuruların incelenmesi neticesinde, iş bu ilanın II. ve III. Bölümünde belirtilen başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava katılmaya hak kazanacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
- Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: 10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.
- Adayın başarı puanı sözlü sınav puanıdır.
- Sözlü sınavda adaylar,
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 Puan)
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI ÖĞRENİM DALLARI VE SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI
- İKTİSAT, İŞLETME, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER
a) Kamu Maliyesi:
1) Maliye Teorisi(Kamu Gelir ve Giderleri,
Kamu Borçları ve Bütçesi)
2) Maliye Politikası
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
b) İktisat:
1) İktisat teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz)
2) İktisat Politikası
3) Para Teorisi ve Politikası
4) Uluslararası İktisat
5) Türkiye İktisadı ve Güncel İktisadi Sorunlar
c) Hukuk:
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
c) Muhasebe
1) Genel Muhasebe
2) Mali Tablolar Analizi
- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Proje Yönetimi
Kalite Yönetimi
Üretim ve Yönetim Sistemleri
Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları
Bilgi Teknolojileri
Risk Analizi
Yönetim Bilişim Sistemleri
İstatistik
Algoritmalar ve Programlama
Mühendislik Ekonomisi
- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
C ve C++ Programlama Dilleri
Sayısal Elektronik
Otomasyon
Sistem Modelleme ve Kontrol
Mikroişlemciler
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Güç Elektroniği
Elektrik Makineleri
- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
C ve C++ Programlama Dilleri
Sayısal Elektronik
Otomasyon
Sistem Modelleme ve Kontrol
Mikroişlemciler
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Güç Elektroniği
Elektrik Makineleri
- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Veri Tabanı Mimarisi
SQL
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Bilgisayar Ağları
İnternet ve Bilgi Güvenliği
Yazılım Mühendisliği
Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama
Web Teknolojileri ve Uygulamaları
Yazılım Test Süreçleri
Güvenli Yazılım Geliştirme
İş ve Sistem Analizi
- YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Nesne Yönelimli Programlama
Yazılım Yaşam Döngüsü
Yazılım Mimarileri
Yazılım Proje Yönetimi ve Araçları
Yazılım Geliştirme Metodolojileri
Yazılım Güvenliği
Yazılım Geliştirme Araçları
Yazılım Test Çeşitleri
Web Frameworkleri
JavaScript Frameworkleri
JavaScript Front-End Frameworkleri
SQL, PL/SQL, T-SQL
Veri Tabanı Mimarisi, Tasarımı ve Optimizasyonu, Normalleştirme Yöntemleri
- MATEMATİK
Diferansiyel Denklemler
Lineer Cebir
Analiz
Nümerik Analiz
- İSTATİSTİK
Betimsel İstatistik ve Hipotez Testleri
Olasılık Kuramı
Regresyon Analizi
Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
Örnekleme Yöntemleri
İstatiksel Deney Tasarımı
Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
- BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Biyomedikal Mühendisliğe Giriş
Bilgisayar Programlama
Malzeme Biliminin Temelleri
Biyomalzemeler
Biyomedikal ve Dental Greft Malzemeleri
- HEMŞİRELİK
Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları
Farmakoloji
Biyoistatistik
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelikte Etik ve Deontoloji
Hemşirelik Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Acil Sağlık Hizmetleri
- SAĞLIK YÖNETİMİ
Sağlık Hukuku
Sağlık İşletmelerinde Yönetim
Sağlık Politikaları
Sağlık Alanında İstatistik
Genel Tıbbi Ürün ve Tıbbi Cihaz Bilgisi
- SOSYAL HİZMET
Sosyal Hizmet Temel Kavramları
Sosyal Hizmet Tarihi
Göç, Uyum ve Sosyal Bütünleşme
Sosyal Hizmette Göç ve Travma
Toplumla Sosyal Hizmet
Göç Politikaları
Sosyal Hizmet Örgütlerinde Yönetim
Sosyal Psikoloji
Sosyal Hizmet Etiği
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Mevzuatı
- HUKUK
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku
Anayasa Hukuku
Bilişim Hukuku

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
- Sözlü sınavından başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
- Tablo 1’de belirlenen her öğrenim grubuna göre ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir. Puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana göre sıralanır.
- Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanı dikkate alınmak şartıyla Tablo 1’de belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimleri ilan edilir.
- Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
- Sınav sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
- Sınav sonucunda bir öğrenim dalında belirlenen sayıda başarılı aday olmaması durumunda, eksik kalan sayı kadar diğer öğrenim dallarında kontenjan sayısı arttırılabilir veya değişiklik yapılabilir.
VIII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
- Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elektronik olarak bildirilir.
- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
- Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

IX. DİĞER HUSUSLAR
- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
İlanen duyurulur.

X. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı / Sınav Şube Müdürlüğü
Ziyabey Cad. No:6 Balgat – Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 207 8425- 8443 – 8539
Fax: 0312 207 81 44
E-Posta: [email protected]


İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...