Tarımsal alt yapı işleri yaptırılacak

TARIMSAL ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Karatay Obruk Mahalleleri 2. Kısım AT ve TİGH yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1501868
1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası:3323220191 - 3323209953
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Konya Karatay Obruk Mahalleleri 2. Kısım AT ve TİGH
b) Niteliği, türü ve miktarı:Arazi Toplulaştırma ve TİGH İşleri kapsamında;
yaklaşık 310 km tarla içi ulaşım yolu, 11.465,00 Hektar Parselasyon planı ile muhtelif sanat yapıları işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Konya İli Karatay İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kızören, Başgötüren, Yenice, Suruç ve Köseali Mahalleleri
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 840 (SekizYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Sulama Şube Müdürlüğü (İdarenin adresi ile aynı)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin 2.12 maddesinin b bendi;
b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Harita Mühendisleri Odası veya Ziraat Mühendisleri Odası kayıtlı olmak üzere;
Harita Mühendisi veya Ziraat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Tarla içi yol yapımı (Platform Genişliği a=6.00 mt.) -Çift Taraflı Şarampollü11,39%21,14%8,44
Her Cins Zemindeki Yollar İçin Reglaj Yapılması1,72%3,2%1,28
Tarla içi yollar için stabilize malzeme temini6,06%11,26%4,49
Tarla içi yollar için stabilize malzemenin figüresi9,27%17,21%6,87
Tarla içi yollar için stabilize malzemenin serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması6,1%11,34%4,52
Kaba Tesviye Yapılması0,75%1,39%0,56
Demirli Beton (C25/30 basınç dayanım sınıfında) - (Demirli Betonlar İçindir - Kalıp, İskele, Demir İmalatları, Araç Tipi Korkuluk ve boyanması ile Tüm Nakliyeler Dahil)1,05%1,95%0,78
Ø400 mm Koruge Borulu Betonsuz Yol Menfezi (Boru Döşenmesi ve Nakli)0,9%1,67%0,67
Ø800 mm Koruge Borulu Betonsuz Yol Menfezi (Boru Döşenmesi ve Nakli)0,94%1,74%0,7
Stabilize Malzeme Nakli (10,000.00 metre ve daha az)16,17%30,03%11,99
Arazi Toplulaştırmasına Giren Kadastro Paftalarının Taranarak Parsellerin Sayısallaştırılması, Tapu Kayıtlarının Bilgisayara Girilmesi, Tapuya Şerh Verilmesi, Alan Kontrolü ve Çizimi, Kadastro Kontrolünün Yapılması, Kadastro Parselleri ile Tapu Kayıtlarının CAD/CBS Ortamında Eşleştirilmesi0,41%0,76%0,3
Toprak Etüt ve Haritalama Çalışmalarının yapılması ile Parsel Toprak Endekslerinin Belirlenmesi2,21%4,1%1,64
Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.)0,08%0,15%0,06
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüdü, İşletme Mülakatlarının Yapılması0,62%1,14%0,46
Mülakatların Değerlendirilip Yeni Parselasyon Planının Yapılması, Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Yeni Parselasyon Planının Bilgisayarda Çizimi8,51%15,81%6,3
Planlama Sonucu Oluşan Yeni Parsellerin Ahşap Kazıkla Araziye Aplike Edilmesi0,94%1,74%0,69
Kesinleşen Arazi Toplulaştırma Projesi Sonrası Teknik Dosyanın Kadastro Kontrol İşlemleri, Yeni Parsellerin Tapuda Tescil İşlemleri, Yeni Tapu Senetlerin Düzenlenmesi ve Tescil Aşamasında Kullanılacak Kırtasiye Malzemeleri0,34%0,64%0,25

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete: "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İlan olunur."

#ilangovtr BASIN NO: ILN01978474