Kasım Göçer

Kasım Göçer

Yeni spor yasası neler getiriyor?

Yeni spor yasası neler getiriyor?

Yıllardır spor kamuoyunun gündeminde olup ancak bir türlü çıkamayan spor yasası olarak bilinen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni spor yasası özellikle spor kulüpleri yönünden ne gibi yenilikler getiriyor, ana hatlarıyla özetleyecek olursak; Kanunla, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleriyle spor anonim şirketi vasfını kazanacak. Ayrıca Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek. Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek veya devredebilecek.

Borçlanma ve temlik sınırlaması
Kanuna göre, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek. Buna göre, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25'ini temlik edebilecek. Nitelikli genel kurul kararıyla yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla herhangi bir temlik sınırlaması bulunmayacak. Yönetim kurulunun görev süresinin dolmasından sonraki alacakların ancak yüzde 50 oranına kadar olan kısmı nitelikli genel kurul kararı ile temlik edilebilecek ve bu oranı aşan miktar ise hiçbir şekilde temlik edilemeyecek. Yasayla spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek.

Yöneticiler sorumlu olacak
Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bütçe ve harcama ilkelerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmayacak ve zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam edecek. 

Belediyeler para aktaramayacak
Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor dallarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramayacak ve yardımda bulunamayacak.

Ödemeler banka kanalıyla olacak
Kanun teklifi ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak. Yasa daha ayrıntılı hükümler içeriyor. Yasanın olumlu ancak eksik olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerin hesapsız harcamalardan sorumlu olması yerinde oldu. Yine ödemelerin banka kanalıyla yapılması transfer işlerinden komisyon almaya çalışan kötü niyetli kişilerin işini zorlaştıracağı da bir gerçek. Ancak bana kalırsa kötü niyetle hareket eden transferden komisyon alacak yöneticiler ağır cezalar ile karşı karşıya kalmalı. Bunun yanında menajerlik müessesi de düzenlenmeli ve ayrı bir menajerlik ve sporcu temsilcileri yasası hazırlanmalı. Geç de olsa kulüplerin çoğu ekonomik olarak batmış da olsa gelecek için spor yasasının istenen faydayı sağlaması için işin menajerlik ayağı ile cezai hükümlerinde ayrıntılı olarak yasa ile düzenlenmesi şart gibi görünüyor.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Kasım Göçer Arşivi
SON YAZILAR