Komşu hakkı

          Kul hakkı mevzuunda dikkat edilmesi gereken hususlardan biride komşu hakkıdır.Allah komşu

hukukuna riayet etmeyi ısrarla emretmiştir.Bir Ayeti Kerimede şöyle buyurulur:”Anaya,babaya,akra

baya,yetimlere,yoksullara,yakın komşuya,uzak komşuya,yanınızdaki arkadaşa,yolcuya ve maliki bulun

duğunuz kimselere ihsan ile muamele edin,iyi davranın…”(En Nisa 36)

                Peygamber Efendimiz (s.a.v)hakları itibariyle komşuları 3 e ayırmıştır:

a-Bir hakkı olan komşular:Gayri müslimlerdir.Bunların sadece komşuluk hakkı vardır.

b-İki hakkı olan komşular:Müslümanlardır.Bunların hem komşuluk,hemde din kardeşliği hakları vardır.

c-Üç hakkı olan komşular:Akraba olan  Müslümanlardır.Bunların hem komşuluk,hem din kardeşliği,

hemde akrabalık hakları vardır.Komşuluk o derece mühimdirki sadece bu dünya ile sınırlı kalmamakta

dır.Hayattta iken Salihlerle beraberlik ehemmiyetli olduğu gibi,kabirdede onlara komşu olmak büyük

bir önem arzetmektedir.

                  Peygamber Efendimiz(s.a.v.)komşu hakları hususunda şöyle buyurmuştur:

-“Cebrail bana,daima komşu hakkını tavsiye ederdi.Öyle ki ben komşuları birbirine mirasçı kılacak zan

netmiştim.”(Buhari Edep 28,Müslim Birr 140)

-“Komşuna ihsanda bulunki (Kamil bir) Mümin olasın.”(Tirmizi Zühd 2/2305-İbni Mace,zühd,24)

-“Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy.Sonrada komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine gü

zel bir şekilde ikram et.”(Müslim-Birr 143)

-“Komşusu açken tok yatan kimse mü’min değildir.”(Hakim II 15;Heysemi;VIII 167)

-“Komşu hakkının ne olduğunu biliyormusunuz?Senden yardım istediğinde yardım etmen,borç isteğin

de vermen,muhtaç olduğunda ihtiyacını görmen,hastalığında ziyaret etmen,bir hayra kavuştuğunda

tebrik etmen,musibete uğradığında taziyede bulunman,öldüğünde cenazesine katılman,izni olmadık

ca binanı onun binasından daha yüksek yapıp rüzgarına mani olmaman,çorbandan az da olsa ona da

göndermek suretiyle tencerenin kokusuyle onu rahatsız etmemendir.Bir meyve satın aldığında onada

ikram et,eğer bunu yapamazsan meyveyi evine(komşuna göstermeden ) gizlice getir.Onu çocuğunda

dışarı götürüp komşunun çocuğunu özendirmesin.”(Beyhaki ŞuabVII 83;Kurtubi V.120.123)

-“Komşusunu üzen beni üzmüş olur.Bana eziyet eden Allah’a eziyet etmiş olur.Komşusu ile dövüşen

benimle dövüşmüş olur.Benimle dövüşen Allah’la dövüşmüş olur.”(Ebu Nuaym)

-“Namaz kılan ,oruç tutan,sadaka veren fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki,gide

cekleri yer Cehennemdir.”(Hakim)

-Şunlar Müslümanlar için saadettir.Saliha Hanım,iyi komşu,geniş ev ve uygun binek.”(Hakim)

                  ALLAH hepimize iyi komşu olmayı nasip etsin.Amin.Selam ve Dua ile. 

Önceki ve Sonraki Yazılar